Privacy verklaring

Recreatieve zwemclub De Watertrappers, gevestigd te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:
Recreatieve zwemclub De Watertrappers, E. Doetshof 14, 1444 HK Purmerend
Telefoon: 0299473943 (secretaris)

Yvonne Biesbrouck is de functionaris gegevensbescherming van Recreatieve zwemclub De Watertrappers. Zij is te bereiken via ybiesbrouck@upcmail.nl.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankrekeningnummer.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via ybiesbrouck@upcmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder en om       u te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Recreatieve zwemclub De Watertrappers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de zwemvereniging) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren uw gegevens hooguit 2 jaar nadat uw lidmaatschappij is beƫindigd.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens van Recreatieve zwemclub De Watertrappers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ybiesbrouck@upcmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone) de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. Recreatieve zwemclub De Watertrappers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Recreatieve zwemclub De Watertrappers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ybiesbrouck@upcmail.nl