Statuten

Statuten en Huishoudelijk reglement

Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van zwemvereniging De Watertrappers. Via de onderstaande links komt u direct bij het betreffende onderdeel. Als u naar beneden scrollt kunt u alles lezen.

STATUTEN
Naam en zetel
Doel
Duur
Leden, ereleden en begunstigers
Toelating
Einde van het lidmaatschap
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Einde erelidmaatschap
Jaarlijkse bijdrage
Rechten van ereleden en begunstigers
Bestuur
Einde bestuurslidmaatschap Periodiek lidmaatschap – schorsing
Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
Bestuurstaak en Vertegenwoordiging
Jaarverslag – rekening en verantwoording
Algemene vergaderingen
Toegang en stemrecht
Voorzitterschap – notulen
Besluitvorming van de algemene vergadering
Bijeenroeping algemene vergadering
Statutenwijziging
Ontbinding
Huishoudelijk reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Oprichting en doel
Lidmaatschap en contributiebetaling
Bestuur
De secretaris zorgt voor:
De penningmeester zorgt voor:
Vergaderingen
Ledenvergaderingen
Ontbinding
Slotbepaling
 

AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 
 

STATUTEN

 

Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Recreatieve zwemclub De Watertrappers en is gevestigd in de gemeente Purmerend.

Doel

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
De beoefening van het recreatief zwemmen in de ruimste zin te bevorderen en meer algemeen te maken. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. gezamenlijk recreatief zwemmen
b. het maken van propaganda voor het recreatief zwemmen
c. het beschikbaar krijgen van accommodatie voor recreatief zwemmen, speciaal voor de leden en ereleden
d. alle andere middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden

Duur

Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

Leden, ereleden en begunstigers

Artikel 4
Leden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen.
Begunstigers kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 5
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden. Ereleden zijn tevens lid.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het lid;
b. opzegging van het lid;
c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaven van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt is de jaarlijkse bijdrage naar rato verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen
van begunstigers

Artikel 7
1. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Bedoelde rechten en verplichtingen eindigen tevens door de dood of ontbinding van de begunstiger, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Einde erelidmaatschap

Artikel 8
Het erelidmaatschap eindigt door:
1. opzegging, welke te allen tijde wederzijds kan geschieden;
2. overlijden van het erelid.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door de algemene ledenvergadering.

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 9
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn geen bijdrage verschuldigd voor de duur van hun erelidmaatschap.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Bij toetreding tijdens het verenigingsjaar is voor leden de jaarlijkse bijdrage naar rato verschuldigd, door begunstigers echter de gehele jaarlijkse bijdrage.
4. De algemene vergadering kan voorts besluiten, dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.

Rechten van ereleden en begunstigers

Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan ereleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur

Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap
Periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. bedanken.

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst, door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak en Vertegenwoordiging

Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. In de eerstvolgende algemene vergadering moet de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd mits met goedkeuring van de algemene vergadering tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twee duizend gulden (= € 907,56) te boven gaande;
II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen vertrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Begunstigers hebben een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemming meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging

Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping toto de algemene vergadering ten behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van dit besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement

Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Oprichting en doel

Artikel 1
Deze zwemclub is opgericht op 1 januari 1974. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 19 april 1974.

Lidmaatschap en contributiebetaling

Artikel 2
Een ieder die van de vereniging lid wenst te worden is verplicht inschrijfgeld te betalen.
Opzegging moet tenminste één maand van te voren bij de secretaris schriftelijk te geschieden.
Contributiebetaling geschiedt eens per maand/kwartaal op een door het bestuur te bepalen wijze, gedurende 12 maanden per jaar.
Voor leden die door ziekte langdurig afwezig zijn bestaat een ziektekostenregeling, hetgeen echter eerst schriftelijk ter kennis bij de penningmeester opgegeven dient te worden.
Ieder lid is verplicht bij het toetreden van het zwembad zijn lidmaatschapskaart te tonen.

Bestuur

Artikel 3
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen van tenminste 5 en ten hoogste 9 die door de algemene ledenvergadering worden gekozen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormer het dagelijks bestuur.
Het volledige bestuur staat het dagelijks bestuur bij met hun bijdrage als vicevoorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester en medewerkers.
Voor benoeming en voordrachten bestuursleden zie artikel 11 van de statuten.

Artikel 4
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 5
Het dagelijks bestuur heeft de leiding en is met de uitvoering van alle besluiten belast.

Artikel 6
Alle akten of stukken van de vereniging uitgaande of voor haar opgemaakt moeten, voor zover het geen stukken van mededelende aard zijn, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, eventueel haar door het bestuur aangewezen plaatsvervanger.

De secretaris zorgt voor:

Artikel 7
a. het verenigingsarchief
b. de notulen van de vergaderingen en het jaarverslag
c. de convocaties en correspondentie, dit alles in overleg met het dagelijks bestuur.

De penningmeester zorgt voor:

Artikel 8
De penningmeester voert de geldelijke administratie en de boekhouding, hierin eventueel bijgestaan door de 2e penningmeester.

Artikel 9
Hij behoort de financiële jaarstukken der vereniging aan de goedkeuring der algemene ledenvergadering te onderwerpen.

Artikel 10
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 11
Hij is verplicht bij de vervulling van zijn taak de richtlijnen of aanwijzingen van het bestuur te volgen. Het bestuur kan tussentijds de kas controleren.

Artikel 12
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 2 personen, welke geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 13
Bij eventueel aftreden of anderszins van de penningmeester moeten alle boeken en bescheiden en kasmiddelen binnen 14 dagen na de dag van aftreden aan de opvolger of bij gebreke daarvan de voorzitter ter hand worden gesteld, nadat de kas door tenminste 2 leden is gecontroleerd en in orde bevonden.

Vergaderingen

Artikel 14
Het bestuur vergadert minstens 2 keer per jaar en verder zo dikwijls als men dit nodig acht. Bestuurs- en ledenvergaderingen worden door de voorzitter in overleg met de secretaris belegd; zij stellen de agenda vast.

Artikel 15
In bestuursvergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen als niet minstens de helft plus één der bestuursleden aanwezig is.

Ledenvergaderingen

Artikel 16
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te verhandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 17
De leden van het algemeen bestuur zijn vrijgesteld van contributie.

Ontbinding

Artikel 18
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 21 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die te allen tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Slotbepaling

Artikel 19
Voor de gedragingen in het zwembad verwijzen wij naar de reglementen van deze instelling.

Artikel 20
In aangelegenheden niet door dit reglement voorzien, beslist het dagelijks bestuur met inachtneming van de bepalingen welke in de statuten zijn vastgelegd.


AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Beste leden,

Hieronder vindt u een aanvulling op het huishoudelijk reglement van onze vereniging. Het bestuur wordt bijna wekelijks benaderd door leden die iets willen vragen of zeggen over het zwemmen. Vandaar dat wij enige punten op papier hebben gezet.

Het gebruik van de baden is alleen toegestaan onder toezicht. Dit toezicht wordt verzorgd door onze eigen leden. Wij stellen het dan ook op prijs als ieder lid op zijn tijd bijdraagt aan het houden van toezicht. Wees hierbij bewust dat dit gebeurd vanaf de kant en de toezichthouder op dat moment dus niet mag zwemmen. Wij streven er naar om het houden van toezicht te verdelen in blokken van 15 minuten per persoon.

Richtlijnen tussen 21.30 en 22.00 uur:

Doelgroepen bad:
Baan 1: (bij de toegangsdeuren) hier wordt in een gematigd tempo gezwommen, u kunt hier als u wilt
even rustig aan de kant staan en praten. Er wordt niet ingehaald.
Baan 2: hier vindt u de snelle zwemmers, in deze baan wordt niet stilgestaan, gepraat en ingehaald, men zwemt in een stevig tempo door.
Baan 3: hier vindt u de doorzwemmers. In deze baan ligt het tempo iets lager dan in baan 2, maar ook
hier geldt, niet stilstaan in de baan en niet inhalen.
Baan 4: in deze baan wordt instructie gegeven en zwemt men in eigen tempo door. Ook hier geldt, niet
stilstaan en niet inhalen in de baan. Rond 22.00 wordt hier een kwartier les aquajoggen gegeven.

In geen van de banen wordt tijdens het eerste half uur ingehaald, dit om te voorkomen dat u per ongeluk iemand schopt of krabt. De banen zijn hiervoor simpelweg te smal.
Als u tijdens het zwemmen even aan de keerpunten op adem wilt komen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Maar houdt rekening met, en ruimte voor, de zwemmers in de baan.
Let op of uw tempo past bij de overige zwemmers in de baan. Als dit niet het geval is, wissel dan even van baan. Er is altijd een tempo dat bij u past.

Na 22.00 uur bent u vrij om bovenstaand reglement los te laten, maar…
MAAK EEN MOOI GEBAAR, HOUD REKENING MET ELKAAR.